Wat kan er tegen gedaan worden?

Om pesten tegen te gaan is het van belang dat het bekend is hoe het zich afspeelt. Helaas weten volwassenen vaak niet welke pesterijen er zich voordoen. Vooral relationeel en verbaal pesten zijn wat moeilijker op te merken, aangezien het vaak onderling gebeurt en niet zo opvalt als een vechtpartij tussen kinderen.

Soms realiseren kinderen zich niet dat bepaald gedrag, zoals iemand buiten sluiten of uitlachen, ook pesten is. Dit maakt het moeilijker om het pesten in kaart te brengen. Bij oudere kinderen kan er een anonieme vragenlijst ingevuld worden, maar bij jonge kinderen is dat niet mogelijk.
 
Voor dit project hebben we een spelletje voor  jonge kinderen ontwikkeld, waarmee ze makkelijk vragen kunnen beantwoorden over hun sociale netwerken en kunnen aangeven of ze gepest worden.

Als alle kinderen in de klas (gr. 3-4/5) het spelletje gedaan hebben, wordt er een rapportage aan de leerkrachten aangeboden die algemene resultaten en bevindingen bevat. Zo wordt er besproken of er gepest wordt in de klas en zo ja hoe veel, en welke vormen van pesten het meest voorkomen in de klas. Met deze informatie kan de leerkracht het probleem beter aanpakken.

Als een school extra ondersteuning hiervoor wil, biedt het team “Gezonde School”, de GGD Rotterdam-Rijnmond, een advies over een structurele aanpak van pesten op school.

Om pesten tegen te gaan, is het van belang dat er een veilig klimaat in de klas heerst. Afspraken over het gedrag tussen kinderen in de klas kunnen hieraan bijdragen. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld vastgelegd worden in een pestprotocol. Daarnaast is het een mogelijkheid om een ouderavond op school te organiseren over pesten. Op deze manier krijgen ouders ook meer kennis en kan hen verteld worden hoe zij met pesten om kunnen gaan. Verder zijn er veel preventie- en interventieprogramma’s beschikbaar.
 
Als er gepest wordt, is het belangrijk dat het probleem in de klas erkend wordt. Het is van belang dat de leerkracht samen met de kinderen én de ouders het probleem aanpakt. Het is essentieel dat het kind en zijn/haar ouders niet beschuldigd worden, dat erover gepraat wordt en gekeken wordt naar een oplossing.

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School